EİSTATİSTİK; müşterilerinin, iş ortaklarının ve ilişki içerisinde bulunduğu diğer üçüncü kişilerin kişisel verilerinin korunması ile veri gizliliği ve güvenliğinin sağlanması bakımından veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerin korunmasına ilişkin işbu aydınlatma metni (“ Aydınlatma Metni”) sizleri bilgilendirmek amacıyla dikkatinize sunulmaktadır.

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“ KVKK”)’nun 10. maddesi çerçevesinde EİSTATİSTİK’e sipariş analiz süreçlerinin gerçekleştirilmesi, istatistiksel rapor hazırlanması, sipariş/analiz kapsamında iletişime geçilmesi, işe alım süreçlerinin yürütülmesi kapsamında sunulmuş ve/veya toplanmış olan kişisel verilerinizin (adınız, adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz gibi kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi) (“ Kişisel Veri(ler)”) işlenmesine ve bunlara ilişkin haklarınıza dair EİSTATİSTİK’in “Veri Sorumlusu” olarak; aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. EİSTATİSTİK, Kişisel Veriler’in işlenmesi bakımından KVKK kapsamında veri sorumlusu sıfatını haizdir. Kişisel Veriler, EİSTATİSTİK tarafından KVKK ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uygun olarak işlenebilmekte ve muhafaza edilebilmektedir.

Kişisel Veriler’in İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, T.C. Anayasa’nın 20. maddesine ve KVKK’nın 4. maddesine uygun olarak veri sorumlusu EİSTATİSTİK tarafından;

amaçları ile işlenebilir.

Kişisel Veriler’in Toplanma Yöntemleri ile Hukuki Sebepleri

Kişisel Veriler, EİSTATİSTİK tarafından başta analiz hizmetleri gerçekleştirilmesi olmak üzere, analiz raporunun hazırlanması ve sair analiz hizmetleri için teklif sunulması ve/veya EİSTATİSTİK ile danışmanlık sözleşmesi kurulması ve/veya danışmanlık sözleşmesinin ifası olmak üzere bilumum araç ve kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda ve yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda elektronik veya fiziki ortamda toplanmaktadır. İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen hukuki sebeplerle toplanan Kişisel Veriler, EİSTATİSTİK tarafından KVKK’nın öngördüğü temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda işbu metinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi

EİSTATİSTİK, Kişisel Veriler’i sadece kesin, açık ve yasal amaçlar dâhilinde toplayacak ve yukarıda ilgili bölümde açıklanan Kişisel Veriler’in işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklayabilecek olup Kişisel Veriler’i KVKK’da ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen çerçevede toplandıkları amaçlarla bağdaşmaz bir şekilde işlemeyecek ve işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kanunen saklama mecburiyeti bulunan haller saklı olmak üzere, resen veya ilgili kişinin talebi üzerine silecek veya yok edecek veya anonim hale getirecektir.

Kişisel Veriler’in Aktarılması

Kişisel Verileriniz, EİSTATİSTİK tarafından işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve bunlara ek olarak aşağıda belirtilen veri işleme amaçlarını gerçekleştirmek üzere, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, EİSTATİSTİK tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından yürütülen ticari ve eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, EİSTATİSTİK‘in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve EİSTATİSTİK ‘in ve EİSTATİSTİK ‘le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçları dahilinde EİSTATİSTİK’in iş ortakları ve tedarikçileri ile belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel verilerinizin yurtiçine veya yurtdışına aktarılması halinde gereken tüm teknik ve idari tedbirler EİSTATİSTİK tarafından alınmaktadır.

Veri Sahibinin Hakları

T.C. Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu, KVKK’nın 11. maddesi gereği, Kişisel Veri sahibinin hakları arasında “bilgi talep etme” hakkının da bulunduğu düzenlenmiştir. EİSTATİSTİK bu kapsamda, kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmakta olup işbu Aydınlatma Metni ile EİSTATİSTİK söz konusu bilgi talep etme hakkının ne şekilde kullanıldığı ve bilgi talebine ilişkin hususların nasıl değerlendirileceği ile ilgili veri sahibine bilgi vermektedir.

Kişisel veri sahipleri KVKK uyarınca aşağıda yer alan haklara sahiptir:

haklarına sahiptirler.

Veri Sahibinin Başvurusu

Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi  [email protected] adresinden, [email protected] kayıtlı elektronik posta adresinden veya aşağıda yer alan adresimizden yazılı olarak iletebilirsiniz. Söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, EİSTATİSTİK tarafından başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret istenebilecektir.

EİSTATİSTİK

Körfez Mahallesi 19 Mayıs Kümesi Küme Evleri No:188-14 Atakum-Samsun